Projektno partnerstvo

Projektno partnerstvo sastoji se od 6 partnera sa Cipra (DOREA), Španjolske (DomSpain), Hrvatske (Dante), Rumunjske (Asociatia Bridge Language Study House) i 2 organizacije iz Italije (EBIT i Progeu).

Sve organizacije sudionice su ustanove za obrazovanje odraslih osoba. Stoga sve organizacije posjeduju znanja i načina razvoja novih nastavnih metoda za odrasle polaznike, kao i mogućnosti testiranja i širenja novih metodologija u svojem nacionalnom kontekstu.

Projektni partneri

O EBIT-u

EBIT – Škola osposobljavanja i specijalizacije za PA aktivno djeluje od 2004. u području treninga za građanstvo.

U 16 godina EBIT je dizajnirao, organizirao i implementirao stotine prvih, inovativnih I naprednih tečajeva. Primatelji usluga osposobljavanja su sve javne uprave (lokalna tijela, zdravstvo, sveučilišta, istraživačka tijela, AFAM, neekonomska javna tijela, ministarstva, škola).

EBIT zapošljava stotine najkvalificiranijih i mjerodavnih nastavnika (menadžera i javnih dužnosnika, prestižnih profesionalaca, eksponenta doktrine i sudske prakse, sveučilišnih nastavnika).

Visoko specijalizirana stručnost govornika u PA- u, u kombinaciji s izvrsnim komunikacijskim vještinama i nastavnim vještinama karakterizira EBIT nastavni tim te su uvijek bili prepoznatljiva značajka, široko priznata i cijenjena tijekom godina od strane studenata. Više informacija o organizaciji možete pronaći na web-mjestu EBIT-a ovdje.

O DomSpain-u

DomSpain Consulting je organizacija za osposobljavanje i obrazovanje odraslih posvećena stranim jezicima, IKT-u, poduzetničkom osposobljavanju, sportskim i slobodnim aktivnostima te specijalizirana za razvoj nacionalnih i međunarodnih programa prije svega u okviru zemalja Europske unije.

DomSpain se usredotočuje na jačanje kapaciteta malih poduzeća i organizacija, kao i volontiranje, rad na socijalnim pitanjima, uključujući sve članove zajednice, uključujući poslodavce i vladine dužnosnike na svim razinama.

DomSpain pruža potporu neprofitnim, nevladinim organizacijama i privatnim poduzećima za razvoj međunarodnih projekata, u potrazi za partnerima i programima financiranja kako u Španjolskoj tako i u inozemstvu. Više informacija o organizaciji možete pronaći na web stranici DomSpain ovdje.

O Progeu

Progeu je udruga za socijalnu promociju koju je regija Lazio priznala od 2017. Djeluje u području projektiranja i razvoja te je uspostavljena s ciljem doprinosa razvoju talijanskog sustava u Europi i diljem svijeta promicanjem suradnje između javnih uprava, poduzeća i subjekata iz trećeg sektora.

Progeu je počeo djelovati u ljeto 2014. kao neformalni ‘think tank’, a zatim se u listopadu 2016. osnovalo kao udruga za društvenu promociju.

Progeu – dinamična skupina, uvijek u potrazi za novim prilikama koje će se pretvoriti u inicijative koje mogu generirati društvenu vrijednost. Više informacija o organizaciji možete pronaći na web stranici Progeu ovdje.

O Danteu

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante započela je svoju djelatnost 1991. Međutim, od početka, želja da se krene naprijed bila je izuzetno visoka, tako da je škola uskoro proširila svoju ponudu na druge jezike. Danas u školi postoje tečajevi na talijanskom, engleskom, njemačkom i hrvatskom jeziku.

Od 2008. godine Institucija je ispitno središte za međunarodni ispit iz talijanskog jezika – CILS. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i postignućima, škola je 2009. dobila status ustanove i ovjerila programe učenja stranih jezika pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Danas, nakon što završe program i polože ispit, polaznici Ustanove za obrazovanje odraslih Dante dobivaju javnu ispravu, potvrdu o poznavanju stranog jezika. Više informacija o organizaciji možete pronaći na web lokaciji Dante ovdje.

O DOREA

Dorea Edukacijski institut tim je visokokvalificiranih i iskusnih stručnjaka EU-a za upravljanje projektima te neformalnog obrazovanja i osposobljavanja koji nude raznolik portfelj usluga. DOREA pruža potpuni niz usluga kontinuiranog stručnog usavršavanja, osposobljavanja i savjetovanja s aplikacijama projekata za škole, centre za obrazovanje odraslih i druge organizacije iz cijele Europe. DOREA je također međunarodni pružatelj tečajeva osposobljavanja u okviru programa Erasmus+ na različitim lokacijama. Samo tijekom posljednjih 7 godina održali smo više od 500 tečajeva u okviru tečajeva mobilnosti osoblja u okviru programa ERASMUS+ KA1.

Od 2012. godine provela je i 53 projekta u okviru programa ERASMUS+ KA2, KA1 i KA3 – 14 projekata kao koordinatora projekta (organizacija domaćin) i 39 projekata kao projektnog partnera (organizacija pošiljateljica). Za više informacija, molimo posjetite DOREA web stranicu ovdje.

O Bridge Language Study House

BLSH je neprofitna nevladina udruga osnovana 2002. 2003 BLSH je postao ispitni centar za “Europski konzorcij za postizanje diplome na modernim jezicima” (ECL). Godine 2006., nakon povlačenja Pitmana iz Rumunjske, BLSH je postao ispitni centar LCCI-ja (Londonska gospodarska i industrijska komora).

Profesionalni rad BLSH na području poduke jezika nagrađen je 2005. godine prihvaćanjem Bridge Bridge Study House-a kao punopravnog člana Quest Romania – asocijacije za pružanje kvaliteta dobavljača na rumunjskom jeziku. Od 2013. godine BLSH je također postao pružatelj treninga CERT-Tefl. Za više informacija posjetite web stranicu BLSH ovdje.

Project partnership

Project partnership is composed of 6 partners  from Cyprus (DOREA), Spain (DomSpain), Croatia (Dante), Romania (Asociatia Bridge Language Study House) and 2 organisations from Italy (EBIT and Progeu).

All participating organizations are adult training institutions. Therefore all the organisations possess the know-how of  the development of new teaching methods for adult learners, as well as have possibilities to test and disseminate new methodologies within their national context.

Project partners

About EBIT

EBIT – Training and Specialization School for the PA has been active since 2004 in the field of TRAINING for civil servants.

In 16 years EBIT has designed, organized and implemented hundreds of first, refresher and improvement training courses. The recipients of the training services are all Public Administrations (Local Bodies, Healthcare, Universities, Research Bodies, AFAM, non-economic Public Bodies, Ministries, School).

EBIT employs hundreds of the most qualified and authoritative teachers (managers and public officials, prestigious professionals, exponents of the doctrine and jurisprudence of clear fame, university teachers).
The highly specialized expertise of the speakers in the PA , combined with excellent communication skills and teaching skills characterize the EBIT teaching team and have always been a distinctive feature, widely recognized and appreciated over the years by the students. You can find more information about organisation at EBIT website here.

About DomSpain

DomSpain Consulting is an adult training and education organisation dedicated to foreign languages, ICT, entrepreneurship trainings, sports and free time activities and specialized in the development of national and international programmes above all within the framework of the European Union countries.

DomSpain focus on strengthening the capacity of small-sized enterprises and organisations, as well as volunteering, working on social issues, involving in our activities all community members, including employers and governmental officials at all levels.

DomSpain offers support to non-profit, non-governmental organisations and private businesses for the development of international projects, searching for partners and funding programmes both in Spain and abroad. You can find more information about organisation at DomSpain website here.

About Progeu

Progeu is a social promotion association recognized since 2017 by the Lazio Region in the Register of Social Promotion Associations. It operates in the field of design and development and was created with the aim of contributing to the development of the Italian system in Europe and worldwide by promoting collaboration between public administrations, companies and third sector entities.

Progeu began operating in the summer of 2014 as an informal think tank and then established itself as an association for social promotion in October 2016.

Progeu – a dynamic group, always looking for new opportunities to be transformed into initiatives capable of generating social value.You can find more information about organisation at Progeu website here.

About Dante

The Dante Adult Education Institution began its activity in 1991 as a specialized school for teaching Italian. However, from the beginning, the desire to move forward was extremely high, so the school soon expanded its offer to other languages. Today there are courses in Italian, English, German and Croatian for foreigners at the school.

Since 2008, the Institution has been the exam center for the international exam in Italian – CILS. Thanks to many years of experience and achievements, the school was granted the status of an institution in 2009 and has verified foreign language learning programs with the Croatian Ministry of Science, Education and Sports. Today, after completing the program and passing the exam, the students of the Dante Adult Education Institution receive a public document,  a certificate of foreign language proficiency. You can find more information about organisation at Dante website here.

About DOREA

DOREA Educational Institute is a team of highly qualified and experienced EU project management and non formal education and training professionals who offer a diverse portfolio of services. DOREA provides a complete range of continuous professional development, training, and project application advisory services for schools, adult education centres and other organisations from all over Europe. DOREA is also an international training course provider of Erasmus+ courses in various locations. During the last 7 years alone we delivered more than 500 courses under ERASMUS+ KA1 staff mobility courses.

Since 2012 DOREA has also implemented 53 projects within ERASMUS+ programme KA2, KA1 and KA3 – 14 projects as a project coordinator (host organisation), and 39 projects as a project partner (sending organisation). For more information, please visit DOREA website here.

About Asociatia Bridge Language Study House

BLSH is a non-profit non-governmental association, established in 2002.
2003 BLSH became an examination center for the “European Consortium for the achievement of the diploma in modern languages” (ECL). In 2006, following the withdrawal of Pitman from Romania, BLSH became an examination center of the LCCI (London Chamber of Commerce and Industry).

BLSH professional work in the field of language teaching has been awarded in 2005 by the acceptance of the Bridge Language Study House as a full member of Quest Romania – a quality assurance association of Romanian-speaking suppliers. Since 2013 BLSH has also become a CERT-Tefl training provider. For more information, please visit BLSH website here.

Enter your keyword