ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ – Ελληνικά

Digital CLIL Οδηγίες

Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της διδακτικής μεθοδολογίας Digital CLIL στην εκπαίδευση ενηλίκων

12 ειδικών

Συμμετοχή 12 ειδικών εκπαιδευτικών στη δημιουργία της καινοτόμου μεθοδολογίας διδασκαλίας Digital CLIL

20 εκπαιδευτικών

Συμμετοχή 20 εκπαιδευτικών στην πιλοτική εκπαίδευση στη Ρουμανία και εκπαίδευση στη χρήση της μεθοδολογίας Digital CLIL

6 γλώσσες

Όλο το υλικό θα είναι διαθέσιμα στα ιταλικά, ρουμανικά, κροατικά, ελληνικά, ισπανικά και αγγλικά

Σχετικα με το εργο

Δεδομένης της σημασίας της δια βίου ενίσχυσης των εγκάρσιων δεξιοτήτων  και της διαπίστωσης ότι το επίπεδο των ψηφιακών και πολύγλωσσων δεξιοτήτων εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλό στον ενήλικο πληθυσμό, το έργο “Digitalclil4all” στοχεύει στη δημιουργία μιας νέας μεθοδολογίας διδασκαλίας για την εκπαίδευση ενηλίκων.

Η μέθοδος Digital Clil ενσωματώνει την προσέγγιση CLIL, Content and Language Integrated Learning (Περιεχόμενο και Γλωσσική Ολοκληρωμένη Εκμάθηση), η οποία χρησιμοποιεί μια δεύτερη γλώσσα για να μεταφέρει μη γλωσσικούς κλάδους, με τη χρήση ΤΠΕ, ενισχύοντας την ψηφιακή διάσταση στη διδακτική διαδικασία. Ο γενικός στόχος είναι, συνεπώς, η βελτίωση και ενίσχυση των ψηφιακών και γλωσσικών δεξιοτήτων των ενηλίκων μαθητών για μια πιο ενεργή συμμετοχή στην αγορά εργασίας και την ευρωπαϊκή κοινωνία` για το σκοπό αυτό, το έργο θα υποστηρίξει το διδακτικό προσωπικό στην ικανότητα βελτίωσης του επιπέδου των μη τεχνικών δεξιοτήτων (soft skills) μαθητών ενηλίκων μέσω της ψηφιακής μεθοδολογίας Clil και θα ενημερώσει τις μεθόδους διδασκαλίας για την εκπαίδευση ενηλίκων με βάση την ψηφιακή και γλωσσική εμπειρία.

Συνολικά, μεταξύ της ενίσχυσης των ψηφιακών και πολυγλωσσικών δεξιοτήτων των ενηλίκων, το πρόγραμμα «Digitalclil4all» στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της ικανότητας των ενηλίκων να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή, να διευρύνουν τις ευκαιρίες εργασίας τους και να βελτιώνουν τις κοινωνικο-επαγγελματικές τους συνθήκες.

Εταιρικές σχέσεις

Οι εταιρικές σχέσεις του έργου αποτελούνται από 6 ευρωπαίους εταίρους

Αντίκτυπος

Για τη γνωστοποίηση της μεθοδολογίας στους ενδιαφερόμενους του κλάδου, 10 ινστιτούτα κατάρτισης ενηλίκων και 200 εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν σε 6 εθνικές εκδηλώσεις. Συνολικά, μέσω των δραστηριοτήτων διάδοσης αναμένουμε να προσεγγίσουμε τουλάχιστον 3000 ενδιαφερόμενους (εκπαιδευτικούς, διευθυντές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και δημόσιων ιδρυμάτων), 3000 ενήλικες πολίτες.

6 ΕΘΝΙΚΈΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ

6 ΓΛΩΣΣΕΣ

3000 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

3000 ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Οδηγίες για την εφαρμογή διδακτικής μεθοδολογίας Digital CLIL στην εκπαίδευση ενηλίκων

Τελευταία νέα

Εγγραφείτε για τις τελευταίες ενημερώσεις

Enter your keyword